Eolas Fúinn


muid?

Soláthraí cúraim baile agus seirbhísí soláthair foirne é Cúram Baile Áitiúil agus tá sé tiomanta d’fheabhas a chur ar chaighdeán na beatha dár gcliaint.

Táimid bródúil as ár gclár cúraim baile atruach atá in ainm is cabhrú le daoine fanacht ina n-áit chónaithe agus bheith níos sláintiúla ar feadh tréimhse níos faide.

97%
Sástacht cliant
Ár bhfoireann ceannaireachta

Tá an-taithí ag ár bhfoireann bainistíochta cúraim sláinte baile ar chúram agus tacaíocht den chéad scoth a sholáthar do chliaint – beag beann ar aois nó ar riachtanais leighis ar leith.

Príomhphrionsabail

Meas, Trócaire & Cineáltas

Cinntíonn an tSeirbhís Cúraim Baile Áitiúil go gcaitheann ar fhoireann gcineáltas, comhbhá, chomaoin agus meas lenár gcustaiméirí i gcónaí.

 

Ionracas & Rúndacht

Creidimíd sa tábhacht a bhaineann le bheith macánta agus iontaofa, agus ár ngealltanais a thabhairt dár gcustaiméirí agus dá dteaghlaigh. Cuirimid folláine ár gcustaiméir i gcroí lár ár gcinnteoireachta ionas gur féidir leat muinín a bheith agat inár gcúram a bheith faoi rún, comhlíontach agus den chaighdeán is airde.

 

Cumhachtú

Aithnímid na cearta atá ag gach duine roghanna a dhéanamh a thacaíonn leo saol chomh neamhspleách agus gur féidir a chaitheamh.

 

Foireann Ard-Spreagtha agus Proifisiúnta

Déanaimid ár ndícheall an fhoireann is fearr agus cáilithe a fhostú atá paiseanta faoi chúram ár gcustaiméirí.

 

Sábháilteacht

Cuirimid sábháilteacht agus leas ár gcustaiméirí uile chun cinn agus tá cur chuige neamhfhulaingthe againn maidir le haon chineál drochíde nó cleachtais maslach.

 

Seirbhís Ardchaighdeáin

Déanaimid athbhreithniú agus luacháil ar ár seirbhís agus trí fheabhsú leanúnach cinntímid go gcuirimid an caighdeáin chúraim is airde ar fáil dár gcustaiméirí.

Operational Standards

Appropriate Service Delivery

Principle:

Each client receives appropriate services that are planned, delivered and evaluated in partnership with the service, themselves and / or a representative.

 

Each Client’s needs are identified to establish complexity of needs before being offered home care support

The assessment looks at a holistic view of the client’s life, needs and wants to include:

   • Physical Health
   • Mental Health
   • Ability to complete daily living activities
   • Social interests
   • Religion and cultural needs
   • Family and circle of support
   • Risks relating to all aspects of the client’s life

 

Each client and or representative participates in developing a care plan based on his/her assessed needs

The care plan is reviewed and adapted on a quarterly basis or sooner if:

  • Changing needs or circumstances change
  • Request from client
  • Requested by professional e.g. client’s G.P, Psychiatrist

Each client receives care with warmth and compassion by staff who understand and are sensitive to the clients’ needs

 

Client Rights and Responsibilities

Principle:

Each client is provided with information to assist them to make service choices and has the right to be consulted and respected.  Service users have access to complaints and advocacy information and processes.  The clients’ privacy and confidentially and right to independence is respected at all times.

 

   • Information given to the client is in an appropriate format in order the client can best make an informed choice, gain understanding of services available to them and their rights and responsibilities.
   • Each client’s right to confidentially and privacy is respected at all times
   • Each client’s individuality and independence is supported and encouraged
   • Each client has the right to an independent advocate of their choosing, if required LHS will assist the client to access an advocate
   • Each client is provided with information on how to make a complaint
   • Client feedback and complaints are dealt with in confidence, fairly and promptly

 

Client Safeguarding

Principle:

Local Home Care Services adopts a ‘zero tolerance’ approach to abuse and ensures that each client is protected from abuse in any form.

 

   • Staff are provided with training in the HSE Safeguarding Vulnerable persons at Risk of Abuse National Policy and Procedures
   • Local Home Care staff are aware of their role in recognising and protecting clients from abuse and know the Local home care local policy and procedure
   • Training is renewed at least every two years
   • Care is provided to ensure each client feels safe
   • All staff adhere to Local Home Care Services policies and procedures relating to client, safeguarding, safety and welfare

 

Effective Management

Principle:

Local Home Care Services demonstrate effective management processes based on a continuous improvement approach to service management, planning and delivery.

 

   • Local Home Care adhere to regulatory requirements, legislation and professional standards
   • Local Home Care has a clear management structure and lines of responsibility
   • Policies and procedures are reviewed and revised as necessary or annually
   • Local Home Care actively pursues a quality service and has quality improvement plan in place

 

Human Resource Management

Principle:

Human resources are effectively managed to ensure appropriately skilled & trained staff, deliver a safe & supportive care service.

 

    • Local Home Care conduct Face to Face interview and retain documentation of such
    • Relevant documentation is obtained from the employee before taking up position with the company
    • Garda vetting is sought prior to employment with the company
    • Staff personal files are stored securely and with confidence
    • Each staff member completes an induction programme
    • Training and development are planned and is continuous throughout employment with the company
    • Staff receive supervision tri-annually and appraisal once a year
Ár Misean, ár bhFís agus ár Luachanna

Táimid tiomanta do sheirbhísí Cúraim Baile ardchaighdeáin inacmhainne atá dírithe ar an gcliant a sholáthar chun cabhrú leo maireachtáil le dínit agus go neamhspleách i gcompord agus sábháilteacht a dtithe féin.  Déantar a riachtanais aonair a mheas go cúramach, a thuiscint agus a shásamh trí oibritheoirí cáilithe, iontaofa agus atruach a roghnú go cúramach.

FÍS

   • Go mbainimid aitheantas agus meas amach i ngeall ar an gcaighdeán is airde de sheirbhísí cúraim sa bhaile a sholáthar.
   • Bheith ar an rogha soláthraí sa phobal.
   • Bheith ar an rogha fostóra sa phobal.

Luachanna

Bainfear ár misean agus ár bhfís amach trínár gcroíluachanna a chur i bhfeidhm, an méid seo a leanas san áireamh:

   • dearadh agus soláthar seirbhísí a bhunú i gcónaí ar shláinte, caighdeán beatha agus folláine ár gcliant;
   • caitheamh agus idirghníomhú lenár gcliaint le meas, dínit, atrua, ionbhá, ionracas, agus macántacht agus rúndacht eolas cliaint á haithint agus á cothú i gcónaí;
   • meas a léiriú ar gach cultúr, creideamh, eitneacht, gnéaschlaonadh, aois, inscne agus míchumas;
   • foireann inniúil a earcú agus oiliúint agus athoiliúint a chur orthu;
   • meas a léiriú ar ár bhfoireann, arb iad an tsócmhainn is mó atá againn, agus tacú leo agus aitheantas a thabhairt dóibh;
   • timpeallacht oibre a chothú a spreagann taitneamh pearsanta agus a fheabhsaíonn sásamh a bhaint as an bpost agus feidhmíocht trí aitheantas agus luaíocht;
   • caidrimh dhearfacha leis an bpobal a fhorbairt agus a chothú, pearsanra/eagraíochtaí Cúraim Baile agus Cúraim Sláinte san áireamh;
   • tabhairt faoinár ngnó ar bhealach cuntasach agus freagrach;
   • • cloí le cód gairmiúil eitice an tionscail Chúraim Bhaile; agus,
   • bearta chun feabhas leanúnach a chur ar an gcaighdeán a chur i bhfeidhm ar fud ár na heagraíochta.
Ár Scéal Bhródúil

Cuideachta é Cúram Baile Áitiúil atá faoi úinéireacht 100% Éireannach. Tá sé bunaithe go háitiúil agus á oibriú i gceartlár réigiún Ghaeltachta Chorca Dhuibhne agus leithinis Dhaingean Uí Chúis. Is é Cúram Baile Áitiúil an soláthraí leis an bpraghas is réasúnta á i mbun seirbhísí don aosaigh a sholáthar sa bhaile, le foireann oilte, cúirtéiseach agus gairmiúil.
Thug ár gcuideachta faoi deara cúpla bliain siar go raibh gá le seirbhísí áitiúla cúraim baile i gceantar Chiarraí Thiar. Is mó a theastaíonn seirbhísí cúraim sa bhaile ó dhaoine aosta na linne seo ná mar a theastaigh riamh roimhe seo.

Ráiteas Misin

“Is é misean “Seirbhís Cúraim Baile Áitiúil” cúram ardchaighdeáin atá dírithe ar an duine a sholáthar chun a ligean do gach cliant saol neamhspleách, sláintiúil agus comhlíonta a chaitheamh. Léirímid an saghas céanna meas agus dínit dár gcustaiméirí agus a bheadh againn inár dteaghlach féin. “

An cur chuige

Cuireann Seirbhísí Cúraim Baile Áitiúil maoirseacht agus cúnamh ginearálta ar fáil maidir le riachtanais chúraim phearsanta. Tugaimid faoi ghnáthghníomhaíochtaí laethúla freisin, cúraimí éadroma tí, béilí a ullmhú, earraí a cheannach sa siopa, post a shórtáil agus tascanna éagsúla eile. Is féidir le máithreacha nua agus iad siúd atá faoi mhíchumas gearrthéarmach nó a bhfuil breoiteacht ghearrthéarmach orthu cúram sa bhaile a iarraidh freisin chun cabhrú leo go dtí go mbeidh siad ar a seanléim arís.
Tá Seirbhísí Cúraim Baile Áitiúil imithe ó neart go neart le blianta beaga anuas.
An é Cúram Baile Áitiúil an rogha cheart duit? Is fiú duit machnamh a dhéanamh ar na buntáistí seo a leanas:

Compord

Is fearr le formhór na ndaoine a bheith sa bhaile pé acu breoite nú ar fónamh iad, más féidir in aon chor é. Ceadaíonn Seirbhísí Cúraim Baile Áitiúil duit leanúint ag maireachtaint go neamhspleách, i dtimpeallacht ar a bhfuil taithí agat.

Éifeachtúlacht Costais

Beidh cúram dírithe ort féin amháin agat ó chúramóir dod’ chuid féin ó Sheirbhís Cúram Baile, rud ná bíonn ar fáil ró mhinic ó sheirbhísí den tsaghas seo. Baineann tú luach níos fearr as gach euro dá bharr. Ina theannta sin, is féidir le do chúramóir rudaí a dhéanamh a dhein seirbhísí eile roimhe seo, cosúil le béilte a chócaráil, an teach a ghlanadh, níochán a dhéanamh nó cabhrú leat an tigh a fhágáil agus imeacht leat timpeall na háite. Is féidir le do chúramóir pearsanta cabhrú leat airgead agus am a shábháil chomh maith.

Áisiúlacht

Déanann Seirbhísí Cúraim Baile Áitiúil simplí agus éasca é chun foireann cúraim sa bhaile a aimsiú a fhreastalaíonn ar do cheantar. Cuirfidh tú sceideal agus liosta dualgais le chéile a dhéanfaidh do chúramóir nuair a chasann tú lenár gcuideachta. Roghnóidh Cúram Baile Áitiúil an cúramóir is mó a oireann duit lena chinntiú go n-oireann an cúram a fhaigheann tú duit féin chun go bhfreastalaíonn sé ar do riachtanais agus do sceideal féin.

Comhluadar

Is féidir le Seirbhísí Cúraim Baile Áitiúil comhluadar a sholáthar chomh maith. Aimseoimid cúramóir a oireann do do riachtanais chúraim phearsanta agus do na rudaí is spéis leat/do chaitheamh aimsire.

Slándáil

Is ionainn cúramóir gairmiúil ag teacht chun an tí chughat agus leibhéal breise slándála a chur ar fáil dod’ dhuine muinteartha. Tá taithí na mblianta ag gach duine dár gcúramóirí ar chúram a sholáthar, agus tá na cáilíochtaí ábhartha bainte amach acu, tá na scileanna ábhartha acu agus tá grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána déanta orthu.

Dearbhú

Cuireann Seirbhísí Cúraim Baile Áitiúil suaimhneas intinne ar fáil duit agus do do theaghlach. Ní féidir le go leor leanaí fásta le tuismitheoirí atá ag dul in aois cuairt a thabhairt orthu go rialta le súil a choimeád ar a ndaoine muinteartha ná freastal ar a riachtanais. Cuirtear teaghlaigh ar an eolas go rialta maidir le folláine a dtuismitheoirí nuair a bhíonn cúramóir sa bhaile. Cuirtear suaimhneas intinne ar fáil do gach duine nuair a bhíonn cúramóir pearsanta lách gairmiúil sa bhaile.

Léigh thíos tuairimí ár gcliant agus chun níos mó a fhoghlaim faoi na fáthanna gur sinne an soláthraí is fearr cúraim seanóirí sa bhaile.

Sean
Daingean uí chúis
“Táim thar a bheith sásta leis an tsársheirbhís a chuir gach uile chúramóir ar fáil ar bhealach chomh cúramach sin agus ar bhealach a léirigh an-mheas”
Kate
Trá Lí
“Tá muinín againn ár máthair a fhágáil faoi chúram ardchaighdeáin Chúram Baile Áitiúil! Cuireann siad seirbhís iontach ar fáil ar bhealach pearsanta!”
Lilly
cúramóir iníne
“Tá príomhchúramóir mo mháthar iontach ar fad. Tá an t-altra ar fheabhas agus bhí an t-eispéireas, ar an iomlán, thar barr!”

Scríobh teistiméireacht

 

Scríg cliaint ónár bpobal na teistiméireachtaí go léir faoi Chúram Baile Áitiúil. Mar sin, tá aon teistiméireacht a fheiceann tú bunaithe ar thréimhse a chaith aoi le hóstach.